مهندس خندان: 09144313700

.

نمایش همه 7 نتایج

کپ و کوپلر الکتروفیوژن (ایپاکو)

اتصالات کشاورزی
33,000 تومان1,015,000 تومان

شیر توپی الکتروفیوژن (ایپاکو)

اتصالات کشاورزی
1,075,000 تومان14,600,000 تومان

سه راه نامساوی الکتروفیوژن (ایپاکو)

اتصالات کشاورزی
522,000 تومان6,210,000 تومان

سه راه مساوی الکتروفیوژن (ایپاکو)

اتصالات کشاورزی
85,000 تومان5,245,000 تومان

زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن (ایپاکو)

اتصالات کشاورزی
70,000 تومان5,000,000 تومان

زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن (ایپاکو)

اتصالات کشاورزی
230,000 تومان5,000,000 تومان

تبدیل الکتروفیوژن (ایپاکو)

اتصالات کشاورزی
225,000 تومان3,500,000 تومان